Usługi audytorskie

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wykonujemy pełny zakres usług audytorskich, zgodnie z krajowymi standardami, Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, a także zgodnie ze szczególnymi wymogami innych krajów albo audytorów poszczególnych grup kapitałowych.  

W szczególności realizujemy badania i przeglądy sprawozdań finansowych, lub innych historycznych danych finansowych, tj. m.in.:

 • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), oraz innymi, szczególnymi zasadami rachunkowości grup kapitałowych,
 • Badanie i przeglądy pakietów konsolidacyjnych sporządzonych według ustawy o rachunkowości, MSSF oraz innych, szczególnych wymogów, 
 • Badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych, dokumentów informacyjnych, w tym dla jednostek ubiegających się o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu,
 • Badanie informacji finansowych zgodnie ze szczególnymi obowiązkami naszych klientów, np. zgodnie z wymogami banków, albo innych instytucji finansujących.

Przeprowadzamy również badania, dotyczące szczególnego zakresu oraz wymogów, np.:

 • badanie prognoz wyników,
 • usługi atestacyjne w celu wydania raportu atestacyjnego dotyczącego kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi księgowe (outsourcingowe),
 • badanie realizacji postanowień umów (np. prywatyzacyjnej, innych),
 • audyty dochodzeniowe, mające na celu wykrycie przestępstw i nadużyć gospodarczych,
 • badania projektów finansowanych ze środków unijnych.

Ponadto specjalizujemy się w realizacji usług atestacyjnych (w tym poświadczających), świadczonych na podstawie Kodeksu spółek handlowych, takich jak:

 • badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia (odpowiednio art. 502, 537 i 559 ksh),
 • badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 ksh),
 • badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału takiej spółki (art. 431 ksh),
 • badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art.394 ksh),
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 ksh),
 • badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh),
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie wspólnika (art.223 ksh),
 • opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 ksh),
 • wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi (art. 418 ksh).

Dlaczego PRO AUDIT?

W sposób unikalny łączymy nowoczesną organizację, technikę i metodologię badania stosowaną w największych międzynarodowych firmach audytorskich, z indywidualnym podejściem do Klienta, pełnym i ciągłym udziałem biegłych rewidentów w badaniu oraz umiejętnością wspierania naszych Klientów w rozwiązywaniu wszelkich napotykanych trudności.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...