16 grudnia 2019

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy kolejny, już ósmy cykl szkoleń spełniających wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów organizowanych przez PRO AUDIT w Krakowie. Wszystkim, coraz liczniejszym uczestnikom naszych szkoleń serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz aktywny udział. 

 

Równocześnie, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i ostatnie sygnały jakie do nas docierają o wykreślaniu biegłych rewidentów z rejestru z uwagi na niedopatrzenie podstawowych obowiązków dotyczących biegłych rewidentów, przypominamy Państwu o kilku podstawowych obowiązkach, które dotyczą zarówno biegłych rewidentów wykonujących zawód jak i biegłych rewidentów, którzy obecnie nie wykonują zawodu:


 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Przypominamy o obowiązku informowania KRBR o zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru biegłych (zmianie formy wykonywania zawodu, zaprzestania wykonywania zawodu, zmianie adresu, zmianie nazwiska) w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy o biegłych rewidentach.


 2. OBOWIĄZEK OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ:

Przypominamy również o obowiązkowych składkach członkowskich dla biegłych rewidentów. Każdy biegły rewident jest obowiązany regularnie opłacać składki członkowskie, które należy wpłacać w okresach kwartalnych, w terminie do 25 dnia miesiąca, który następuje po upływie danego kwartału.


 3. OBOWIĄZEK OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW:

Przypominamy również, iż liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących jak i niewykonujących zawód w 3-letnim okresie rozliczeniowym (2018-2020) wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną (szkolenia stacjonarne),
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Każdego roku kalendarzowego biegły rewident musi odbyć 24 godziny lekcyjne, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną (szkolenia stacjonarne),
  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną (szkolenia stacjonarne).

Pozostała wymagana liczba godzin może zostać zaliczona w dowolnym momencie aczkolwiek w podanym trzyletnim okresie rozliczeniowym.


Ponadto biegły rewident w okresie rozliczeniowym powinien odbyć szkolenie z rewizji finansowej oraz z rachunkowości, a proporcje godzin z obu bloków określa samodzielnie.

Udokumentowanie odbycia szkolenia stacjonarnego przez biegłego rewidenta jest obowiązkiem jednostki uprawnionej, natomiast biegły rewident jest zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających ich odbycie przez okres trzech lat od zakończenia szkoleń. W przypadku samokształcenia biegły rewident składa oświadczenie poprzez indywidualne konto na stronie PIBR. 


Informacja o odbytych szkoleniach w skali roku i całego okresu rozliczeniowego jest automatycznie aktualizowana na indywidualnym koncie biegłego rewidenta.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej PIBR:


https://www.pibr.org.pl/pl/biegli


Ponadto każdy biegły rewident ma możliwość zalogowania się na indywidualne konto utworzone w ramach PIBR, gdzie może sprawdzać najważniejsze informacje.


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...